Stowarzyszenie "Wrzos"

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO

ORAZ SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY „WRZOS”

 

Informacje ogólne:

1 Data rejestracji w KRS -  18 luty 2002 r.

2. Numer KRS: 0000135847

3. Dane kontaktowe 43-430 Skoczów, ul. Górecka 65, tel. 33 4792225

4.Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie

5. Zarząd Stowarzyszenia:

  prezes Ewa Wilczyńska

  vice - prezes Dorota Krajewska

  skarbnik Ilona Staniek- Kałuża

  sekretarz Anna Kurnyta

 

Cele działalności Stowarzyszenia

1.      Cele działalności  Stowarzyszenia  określa Statut.

Celami Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i ich rodziny oraz wspieranie ich rozwoju psychofizycznego i sportowego.

2.      Sposoby realizacji celów stowarzyszenia:

1.      Działalność kulturalno - oświatowa

-  kształtowanie postawy świadomego odbiorcy dóbr kultury narodowej, poznawanie dóbr kultury regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych,

-  kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz współdziałanie z regionalnymi ośrodkami kultury.

2.      Działalność w zakresie wsparcia psychopedagogicznego

-  inicjowanie działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego, w tym zapobiegających nadużywaniu alkoholu, substancji psychoaktywnych, palenia tytoniu,

-  realizowanie działań psychoedukacyjnych między innymi poprzez tworzenie nowych i rozwijanie istniejących placówek zajmujących się wieloaspektowym poradnictwem psychologiczno - pedagogicznym, terapią, psychoterapią.

3.      Działalność w zakresie rozwoju zawodowego młodzieży

-  stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań technicznych przez prowadzenie kółek modelarskich, elektronicznych, motoryzacyjnych, itp.

-  organizacja tematycznych wycieczek, prezentacja osiągnięć młodzieży przez organizowanie wystaw i pokazów, konkursów i turniejów z poszczególnych dziedzin,

-  rozbudzanie inicjatywy i wiary w możliwości samozatrudnienia przez organizacje spotkań z młodymi osobami, które z powodzeniem zaistniały na rynku pracy, współpraca z urzędem pracy w zakresie popularyzacji programów zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów.

4.      Działalność sportowo rekreacyjna

-  promowanie czynnego i zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży,

-  organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz imprez o charakterze integracyjnym (festyny rodzinne itp.),

-  współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

5.      Szeroka współpraca z środowiskiem lokalnym, osobami fizycznymi, prawnymi z kraju i zagranicy w zakresie celów stowarzyszenia.

6.      Pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych oraz rzeczowych z kraju i zagranicy na realizację celów stowarzyszenia.

 

Imprezy organizowane przez Stowarzyszenie                             

Corocznie organizujemy szereg imprez kulturalnych i sportowych skierowanych do wszystkich ponadgimnazjalnych szkół na terenie Powiatu Cieszyńskiego:

1.      Twórczość Młodych Techników  - przegląd prezentacji

2.      Dni Promocji Zdrowia                                                                             

3.      Wiosenny  konkurs   języka angielskiego dla uczniów klas trzecich  gimnazjalnych i  pierwszych technikum oraz  liceum   

4.      Międzynarodowy konkurs sprawny w zawodzie elektronik

5.      Konkurs „W świecie nauk Ścisłych”

6.      Konkursy  Sportowe:   

           ·  Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt          

           · Wiosenny Turniej Piłki    Nożnej  Szkół Gimnazjalnych Orlik 2012

          · Otwarte mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w siatkówce plażowej 

          · Rajd Turystyczno - Krajobrazowy

 

                                  

 

 

 

 

 « wstecz