Kursy kwalifikacyjne

 1. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie prowadzony będzie nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2020/2021 w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik handlowiec:
   

Lp.

Kwalifikacja

Limit miejsc

1

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

40

2

MOT.06. Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

40

3

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

40

4

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

40

 1. Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny prowadzona będzie w oparciu o wnioski (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.zstio-skoczow.pl lub sekretariacie szkoły) złożone
  w sekretariacie szkoły.
 2. O przyjęcie do kształcenia może ubiegać się kandydat, który ukończył 18 lat.  
 3. Kandydat, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 2 składa zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 4. Zakłada się przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy w terminie złożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podanych w punktach 2-4.
 5.   Szczegółowe terminy rekrutacji:
   

Lp.

Termin

Czynność

1

od 11 maja
do 27 sierpnia 2020 r.

Składanie dokumentów do sekretariatu szkoły.

2

28 sierpnia 2020 r.

Przeprowadzenie rekrutacji.

3

31 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


 « wstecz